Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/06/2020 zarządu OKG sp. z o.o.

REGULAMIN

Pola Golfowego Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim

W trosce o komfort, bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania pola golfowego Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim, uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad.

§1. [Postanowienia ogólne]

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. R&A – The Royal and Ancient Golf Club;
   2. Regulamin – zbiór zasad w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego, określający prawa i obowiązki członków Klubu Golfowego Karolinka Golf Park;
   3. Członek Klubu – osoba, która poprzez zawarcie umowy członkowskiej związała się z polem golfowym Karolinka Golf Park i jest w posiadaniu ważnej karty członkowskiej;
   4. Klub – 9 – cio dołkowe pole golfowe Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim przy ulicy Lotniczej nr 4, należące do Opolskiego Klubu Golfowego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Śląskim, w szczególności znajdujące się na nim budynki, parkingi i obiekty golfowe (pole golfowe, driving range, putting green,) położone na terenie ww. ośrodka;
   5. Driving range – miejsce przeznaczone do nauki gry w golfa oraz treningu zaawansowanych graczy;
   6. Putting green – inaczej „Green” – obszar bardzo krótko przystrzyżonej trawy, na którym znajdują się dołki z flagami;
   7. Green fee – jednorazowa karta wstępu, opłata za grę na polu golfowym;
   8. Marshal – osoba, której misją jest zapewnienie wszystkim graczom na polu golfowym odpowiedniego komfortu gry, w odpowiednim tempie oraz czerpania radości z uprawnianej gry. Marshal kieruje ruchem, prędkością gry, przypomina o naprawianiu pitchmarków, divotów i grabieniu bunkrów, a jego intencją jest edukacja i dbanie o komfort graczy;
   9. Starter – osoba odpowiedzialna za rozpoczynanie gier w wyznaczonym czasie, sprawny przebieg gry w golfa, udzielanie informacji o warunkach panujących na polu golfowym i podstawowych zasadach gry w golfa;
   10. Bilet wstępu – oznacza bilet roczny (karta członkowska Karolinka Golf Park) oraz bilet jednorazowy (green fee);
   11. Strój golfowy – odpowiedni dress code obowiązujący na polu golfowym na który składa się: koszulka typu polo z kołnierzykiem (niedopuszczalna jest bluza i koszulka typu t-shirt), długie spodnie materiałowe lub krótkie spodenki materiałowe do kolan (niedopuszczalne są jeansy, dresy), buty golfowe lub buty na płaskiej podeszwie (niedopuszczalne są szpilki i ciężkie buty).
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest integralną częścią umowy członkowskiej zwanej dalej „Umową” zawartej z klientem zwanym dalej „Członkiem Klubu”.
 3. Przebywanie na terenie Klubu i korzystanie z urządzeń oraz obiektów Klubu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 4. Z pola golfowego mogą korzystać Członkowie Klubu oraz osoby posiadające green fee. Wszystkie osoby przebywające na polu golfowym mają obowiązek posiadania karty członkowskiej Karolinka Golf Park lub green fee w widocznym dla Marshala miejscu.
 5. Z usług Klubu golfowego mają prawo korzystać osoby, które dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w grze w golfa i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania gry w golfa.

§2. [Członkostwo klubu golfowego]

 1. Członkiem Klubu golfowego może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Klubu.
 3. Osoby do 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie Kompleksu golfowego bez opieki osoby dorosłej.
 4. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską, którą zobowiązany jest każdorazowo okazać przy wejściu do klubu.
 5. Członek Klubu posiadający tzw. zieloną kartę jest upoważniony do wprowadzenia do Klubu oraz do gry osobę lub osoby towarzyszące. Należy jednak powyższy fakt zgłosić pracownikowi recepcji Klubu. Członek Klubu wprowadzający osobę towarzyszącą zobowiązany jest do przekazania osobie towarzyszącej zasad obowiązujących w Klubie, włącznie z zasadami gry w golfa, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 6. Osoby towarzyszące są zobowiązane do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie pola golfowego wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wstęp na pole golfowe jest równoznaczny z akceptacja tych obowiązków.
 7. Klub zastrzega, że w razie wprowadzenia przez Członka posiadającego zieloną kartę, osoby towarzyszącej na pole golfowe uznaje się, że osoba towarzysząca została przez tego Członka przeszkolona co do zasad obowiązujących w Klubie oraz zasad obowiązujących na polu golfowym, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 8. Klub jednoznacznie zastrzega, że wprowadzanie na pole golfowe osoby towarzyszącej, za wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 5 i 6, jest zakazane.
 9. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom, o ile nie okażą karty członkowskiej, personel może również zażądać okazania dowodu tożsamości, w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.
 10. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania Karty członkowskiej przez Członka Klubu osobie trzeciej jest zabroniona.
 11. W przypadku utraty lub zniszczenia karty członkowskiej Członek Klubu ma obowiązek powiadomić recepcję klubu w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia. Wydanie nowej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł oraz ustaleniu danych osobowych Członka Klubu.
 12. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
 13. Dla umów na czas określony 1 roku, w przypadku niezdolności do uprawniania gry w golfa przez Członka spowodowanych złym stanem zdrowia, istnieje możliwość zawieszenia Karty i przedłużenia umowy o świadczenie usług o okres nieaktywności na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego do recepcji Klubu w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
 14. Dla umów na czas określony 1 roku Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia Umowy o maksymalnie 30 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Za okres wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Zawieszenie Umowy jest możliwe 2 razy podczas trwania Umowy tym samym czas trwania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy.
 15. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 50 zł.

§3. [Opłaty]

 1. W przypadku gdy Umowa Członkowska została podpisana na czas określony, opłacenie biletu wstępu następuje gotówką lub kartą płatniczą w dniu podpisania Umowy lub przelewem na rachunek bankowy Klubu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
 2. Uprawnienia przysługujące Członkowi Klubu wchodzą w życie od momentu zaksięgowania płatności na koncie Klubu.
 3. W przypadku gdy Umowa została zawarta na czas nieokreślony z płatnościami samodzielnymi Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłat za Kartę członkowską z góry, to jest na początku każdego okresu rozliczeniowego. Opłaty należy dokonać w recepcji Klubu lub przelewem na rachunek bankowy Klubu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
 4. W przypadku opóźnienia w opłacie za Kartę członkowską Klub, po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z kanałów: telefonicznie, smsem, mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach wstępu do Klubu i deaktywacji Karty członkowskiej.
 5. W czasie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach nie jest on uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
 6. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za bilet wstępu przekraczających 7 dni pomimo wcześniejszego uregulowania wszystkich zaległości, Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.
 7. Członek Klubu z którym rozwiązano Umowę w trybie wskazanym w ust. 6 w przypadku chęci zawarcia Umowy zobowiązany jest w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy.
 8. W przypadku umów zawartych na czas określony wysokość opłat za bilet wstępu każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.

§4. [Zasady korzystania z usług Klubu golfowego]

 1. Klub otwarty jest w godzinach i dniach określonych na stronie internetowej Klubu www.karolinkagolfpark.pl oraz w recepcji Klubu.
 2. Wyłączne prawo do udzielania odpłatnych lekcji oraz instruktarzu gry w golfa na polu golfowym oraz driving range mają wykwalifikowani instruktorzy gry w golfa współpracujący ze Spółką
 3. Korzystanie z Klubu jest możliwe w godzinach otwarcia Klubu, po uprzedniej rezerwacji tee-time, zarówno przez Klubowiczów jak i Gości Klubu, przy czym w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie
 4. Goście dokonujący rezerwacji czasu startu zobowiązani są do podania imienia i nazwiska, stopnia zaawansowania graczy oraz numeru telefonu. Dokonanie telefonicznej lub mailowej rezerwacji czasu startu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Rezerwacja tee-timeu może być anulowana minimalnie na 2 godziny przed czasem startu. W przypadku Członków Klubu, którzy 3 krotnie nie odwołali rezerwacji czasu startu, na który się następnie nie stawili, Klub jest uprawniony do rozwiązania Umowy.
 6. Każde wejście na pole golfowe i rozpoczęcie gry musi zostać zgłoszone w recepcji, zarówno przez Członków Klubu jak i Gości Klubu. Bilet wstępu/ Karta członkowska potwierdzający dokonanie płatności należy mieć przy sobie podczas gry celem okazania na żądanie obsługi Klubu.
 7. Na terenie pola golfowego obowiązują zasady i reguły gry R&A oraz reguły lokalne. Osoby przebywające na polu golfowym zobowiązane są do przestrzegania zasad etykiety gry w golfa.
 8. Teren Klubu jest terenem pola golfowego. Osoby korzystające z pola golfowego oraz osoby postronne przebywają na terenie pola golfowego na własne ryzyko i odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia oraz urazy / kontuzje osób korzystających z pola golfowego.
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu i korzystające z obiektów Klubu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Klubu.
 10. Przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych należy zachować szczególną ostrożność.
 11. Osoby nieuczestniczące w grze mogą poruszać się tylko po wyznaczonych do tego celu ścieżkach.
 12. Uczestnikiem gry są również osoby towarzyszące graczom (np. caddy). Innym osobom nieuczestniczącym w grze, zabrania się przybywania na obszarach gry.
 13. Rozpoczynanie gry z innych miejsc niż tee 1 jest zabronione, za wyjątkiem przypadku dołączenia do grającej już grupy, gdy liczy ona mniej niż 4 graczy.
 14. Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze-gracze grający wolniej, przed którymi znajduje się luka w postaci wolnego dołka, mają obowiązek przepuścić grupę graczy czekającą za nimi.
 15. Uprawianie gry w golfa bez wymaganych uprawnień dozwolone jest tylko w obecności trenera lub doświadczonego golfisty.
 16. Obsługa Klubu ma prawo łączyć graczy w grupyczteroosobowe.
 17. Każdy z graczy powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo innych uczestników gry w golfa oraz pracowników green keepingu, wykonujących swoje obowiązki na polu golfowym.
 18. Nie należy podejmować gry w golfa zanim gracze idący przed grupą chcącą rozpocząć grę, nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 19. Każdy z graczy zobowiązany jest do posiadania przy sobie w czasie gry torby golfowej oraz pitchforku. Marshal ma prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym momencie podczas rundy.
 20. W razie uszkodzenia darni gracz obowiązany jest do jej niezwłocznego naprawnienia.
 21. Brak chorągiewek na greenach oznacza, że pole golfowe jest nieczynne.
 22. W przypadku poruszania się po terenie Klubu wózkiem elektrycznym należy robić to wyłącznie po utwardzonych ścieżkach. Zabrania się wjeżdżania wózkami na obszar, tee, green oraz w obrębie 5 metrów od krawędzi greenu oraz w okolice cieków wodnych. Wózki elektryczne mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Wózkiem może poruszać się maksymalnie tyle osób ile jest miejsc siedzących w pojeździe.
 23. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej na terenie Klubu bez wiedzy i zgody Zarządu Opolskiego Klubu Golfowego sp. z o.o.
 24. Zabrania się:
  1. wykonywania zamachów próbnych na tee uszkadzających darń,
  2. gry na polu golfowym piłkami z driving range,
  3. gry na polu golfowym bez ważnego biletu wstępu/karty członkowskiej z potwierdzonym czasem staru,
  4. głośnego zachowania przeszkadzającego innym graczom, w szczególności używania słów niecenzuralnych oraz powszechnie uważanych za obraźliwe,
  5. wprowadzania na teren obiektu psów nie będących na uwięzi,
  6. zaśmiecania pola golfowego, w szczególności wyrzucania niedopałków papierosów na trawę lub do hazardów,
  7. przechodzenia i wjeżdżania wózkami golfowymi przez teebox,
  8. spożywania alkoholu oraz palenia papierosów za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  9. zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków oraz przebywania w stanie po ich zażyciu.
 25. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.
 26. Zastrzega się prawo do wyproszenia lub usunięcia z terenu pola golfowego osób naruszających zasady porządku wskazane w postanowieniach niniejszego Regulaminu i obciążenia takich osób kosztami związanymi z interwencją służb porządkowych.

§5. [Zasady korzystania z driving range]

 1. Teren driving range jest terenem pola golfowego. Osoby korzystające z driving range oraz osoby postronne przebywają na jego terenie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia oraz urazy osób korzystających lub przebywających na driving range.
 3. Przebywając na driving range należy używać tylko i wyłącznie piłek pobranych z maszyny.
 4. Należy wybijać piłki wyłącznie z terenu do tego celu przeznaczonego lub
  z odpowiednich mat, z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa.
 5. Wchodzenie na obszar wybijania piłek i ich zbieranie jest surowo zabronione.
 6. Celowe wybijanie piłek poza teren driving range jest surowo zabronione.
 7. Używanie piłek treningowych poza terenem driving range jest zabronione.
 8. Jeżeli na terenie wybijania piłek znajduje się zwierzę, należy przerwać trening i poinformować o tym fakcie obsługę Klubu.
 9. W razie braku oznaczenia miejsca do wybijania piłek na obszarach trawiastych driving range, gra możliwa jest tylko z przeznaczonych do tego celu mat.
 10. Na driving range piłki są wybijane w kierunku oznaczonym flagami.
 11. Na pojedynczym stanowisku na driving range może trenować tylko jedna osoba.
 12. Przed wykonaniem wymachu należy zwrócić uwagę czy trenujący znajduje się w bezpiecznej odległości od pozostałych użytkowników driving range.

§6. [Dodatkowe postanowienia]

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu/Gościa Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
 2. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa znajdująca się w szatni zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk w recepcji. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce w szatni, która jest udostępniana wyłącznie w godzinach pracy Klubu.
 3. Zakazuj się wnoszenia na teren Klubu przedmiotów szczególnie cennych, zabytkowych, alkoholu, narkotyków, środków odurzających, dopalaczy, materiałów wybuchowych, broni palnej i broni białej.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Członka klubu na teren Klubu, pozostawione poza szafką.
 5. Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji, wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Klubu zobowiązane są do zawiadamiania personelu Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim o każdej zauważonej nieprawidłowości, bądź naruszeniu Regulaminu przez inne osoby.

§7. [Postanowienia końcowe]

 1. Trenerzy oraz recepcja Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.
 2. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania wskazówek lub poleceń Trenerów lub obsługi Klubu.
 3. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać mailowo na adres recepcji Klubu.
 4. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2020 roku.

______________________________

Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu